Usługi i specjalizacja

Wybierz usługę i poznaj szczegóły Naszej pracy.

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej, a także zastępstwo procesowe, obejmujące:
 • porady prawne z zakresu prawa karne­go, karnego – skarbowego, prawa wykro­czeń, prawa karnego wykonawczego;
 • pełnienie funkcji obrońcy:
  - w sprawach karnych, karno-skarbo­wych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego;
  - w sprawach o wykroczenia;
  - w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach: o odroczenia wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, zawieszenia wykonania kary pozba­wienia wolności, warunkowego przedtermino­wego zwolnienia z odbycia reszty kary, a także wszelkich sprawach związa­nych z wykonywaniem kary;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, w tym zastępstwo w charakterze oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego;
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
 • sporządzanie apelacji, zażaleń i innych pism procesowych w toku postępowania karnego.
Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej, a także zastępstwo procesowe, obejmujące:
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dziedziczenie testamentowe;
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w tym sprawy o zapłatę, o usta­lenie istnienia stosunku prawnego;
 • sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane z naruszeniem dóbr osobistych;
 • sprawy o roszczenia odszkodowawcze związane z wypadkami komunikacyjnymi;
 • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych w toku postępowania.
Oferta skierowana jest zarówno do pracowników jak i pracodawców.

W stosunku do pracowników obejmuje świadczenie pomocy prawnej, jak i zastępstwo procesowe w zakresie spraw:
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • odwołań od wypowiedzenia stosunku pracy oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne);
 • zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska pracy
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia, godziny nadliczbowe, ekwiwalent urlopowy;
 • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych w toku postępowania.
 • o mobbing i dyskryminację;
 • z zakresu zakazu konkurencji;

W stosunku do pracodawców obejmuje:
 • sporządzanie aktów wewnętrznego prawa pracy;
 • sprawy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych w toku postępowania.

W stosunku do ubezpieczonych obejmuje:
 • odwołanie od decyzji organów rentowych i emerytalnych
 • sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej, a także zastępstwo procesowe, obejmujące:
 • sprawy o rozwód oraz separację
 • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego
 • spawy alimentacyjne, w tym o ustalenie, uchylenie i zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
 • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych w toku postępowania.
Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Oferta skierowana jest do Klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także Spółek osobowych i kapitałowych, Wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów gospodarczych.

W ramach jednorazowych porad lub stałej współpracy oferujemy pomoc prawną w zakresie:
 • sporządzania opinii prawnych
 • doradztwa prawne, konsultacji i analizy
 • sporządzania pozwów, środków odwoławczych i pism procesowych
 • zastępstwa w sprawach sądowych i administracyjnych
 • sporządzania i opiniowania umów w obrocie gospodarczym
 • doradztwa w zakresie tworzenie, przekształceń i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych
 • windykacji należności